1. Na imprezę mogą wejść i przebywać na terenie przeznaczonym dla publiczności, wyłącznie osoby, które posiadają przy sobie dokument stwierdzający tożsamość ze zdjęciem.
 2. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren imprezy osobom będącym w stanie nietrzeźwym, wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem narkotyków i innych środków odurzających.
 3. Osoby uczestniczące w imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu imprezy. Wejście na teren stadionu – teren imprezy, oznacza  ich bezwarunkową akceptację.
 4. Należy bezwzględnie przestrzegać poleceń wydawanych przez pracowników ochrony.
 5. Pracownicy ochrony mają prawo legitymowania, przeglądania odzieży i bagażu oraz stosowania technicznych urządzeń wykrywających.
 6. Wszelkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być w stanie wolnym.
 7. Zabrania się wnoszenia na imprezę i posiadania przez osoby w niej uczestniczące:
  –        broni wszelkiego rodzaju,
  –        przedmiotów niebezpiecznych które mogą być użyte jako broń lub pociski,
  –        materiałów wybuchowych,
  –        wyrobów pirotechnicznych,
  –        materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  –        napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  –        opakowań szklanych.
  W przypadku wnoszenia na teren imprezy w/w przedmiotów, zostaną one odebrane przez pracowników ochrony i uznane za odpady oraz przekazane do utylizacji, a gdy będą to materiały niebezpieczne, wówczas osoby je posiadające zostaną przekazane Policji razem z tymi przedmiotami.
 8. Zabrania się wprowadzania zwierząt na imprezę.
 9. W czasie trwania imprezy, osoby w niej uczestniczące są zobowiązane posiadać przy sobie dokument umożliwiający stwierdzenie ich tożsamości.
 10. Ponadto zakazuje się:
  –        rejestracji dźwięku i obrazu podczas trwania koncertów,
  –        wchodzenia i przechodzenia przez budowle i urządzenia przeznaczone do powszechnego użytku, urządzenia oświetleniowe, pomosty, drzewa, maszty oraz na obszary, które nie są dopuszczone dla osób postronnych, np. miejsca ogrodzone, scena, pomieszczenia techniczne, służbowe, garderoby itp.,
  –        rzucania wszelkimi przedmiotami,
  –        rozniecania ognia, zapalania środków pirotechnicznych,
  –        zasłaniania twarzy lub innego maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez Policję, pracowników ochrony,
  –        wywieszania flag i transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych,
  –        przebywania na obiekcie pod wpływem środków psychotropowych,
  –        używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania innych uczestników imprezy.
 11. Zabrania się sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez pisemnej zgody organizatora.
 12. Parkowanie pojazdów mechanicznych dla uczestników imprezy odbywa się w wyznaczonych przez Organizatora miejscach pod nadzorem osób uprawnionych .
 13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu trwającej imprezy i podlegają odpowiedzialności karno–administracyjnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 14. Osoby uczestniczące w imprezie mają obowiązek informowania organizatora lub pracowników ochrony o sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego, bezpieczeństwa uczestników imprezy lub mienia.
 15. Regulamin imprezy udostępniony jest przy bramach wejściowych na teren imprezy oraz na oficjalnej stronie internetowej Motorockowiska (www.motorockowisko.pl).
 16. Osoby wchodzące na teren imprezy potwierdzają zapoznanie się z Regulaminem i akceptują go w całości.

Organizator